Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 576 / 25.05.2023 Публикувано на 31.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 73
от заседание на ОбС, проведено на 25.05.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 576   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 15,98 м. и сервитут с обща площ от 33,61 м2, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, на М. Х. Т. с ЕГН ..... и М. Н. Н. с ЕГН ....., за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец, върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 187 до о.т. 212 в с. Джулюница, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец определя срок на съгласието по т. 1 – до влизане в сила на решението на Общински съвет - Лясковец за учредяване на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец, но не по-късно от три години от приемане на настоящото решение. 3. На основание чл. 210, във връзка с чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да назначи комисия за изготвяне на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на трасе с дължина 15,98 м. и учредяване на сервитут с площ 33,61 м2 за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец, находящо се в улица със статут на публична общинска собственост в частта от о.т. 187 до о.т. 212 в с. Джулюница, общ. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/