Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 574 / 25.05.2023 Публикувано на 31.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 73
от заседание на ОбС, проведено на 25.05.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 574   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т.1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г. по следния начин: 1. В т. 1.3. числото „2 390 340 лв.” става „2 399 640 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 277 108 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г. ; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 17 600 лв. собствени средства. Наименование на обектите: А). Собствени средства § 51-00 било става 1. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница – Проект „Красива България“ - дофинансиране 4 800 9 900 Всичко: 4 800 9 900 Б). Целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г. § 52-00 било става 1. НУ „Цани Гинчев“ - гр. Лясковец – Закупуване на детски комбиниран фитнес уред 0 4 200 Всичко: 0 4 200  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/