Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 572 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 572   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, и даване на съгласие за изграждане на пътна връзка, предвидена в проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - собственост на „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ” ООД с ЕИК 104684881, с който проект се засяга УПИ V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - собственост на „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ” ООД с ЕИК 104684881, с който проект се засяга УПИ V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 3. Общински съвет - Лясковец дава съгласие на „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ” ООД с ЕИК 104684881, за изграждане на пътна връзка, която създава връзка между обслужващата квартал 3 по ПУП на гр. Лясковец улица в участъка от о. т. 2009 - о. т. 2010 и околовръстен път - част от републиканската пътна мрежа II – 53 „Поликраище – Г. Оряховица – Лясковец – Елена“ в участъка о. т. 7 - о. т. 8 - о. т. 9 - о. т. – 10, за частта преминаваща през урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 4. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/