Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 566 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 566   ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на редовното заседание на Общото събрание на асоциацията на 04.05.2023 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. 2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. На основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. 3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2023 г. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2023 г., като вноската на държавата е в размер на 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева и 00 ст.). Приема вноските на общините в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношениеРазмер на вноската в лева (2023 г.)
1.Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ35.00 %25000.00
2.Община Велико Търново24.05 %17178.57
3.Община Горна Оряховица12.05 %8607.14
4.Община Елена2.43 %1735.71
5.Община Златарица1.05 %750.00
6.Община Лясковец3.59 %2564.29
7.Община Павликени5.87 %4192.86
8.Община Полски Тръмбеш3.50 %2500.00
9.Община Свищов8.65 %6178.57
10.Община Стражица3.18 %2271.43
11.Община Сухиндол0.63 %450.00

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за одобряване на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г. На основание чл. 33а от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Одобрява подробна инвестиционна програма на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г. 5. По т. 5 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец. ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 6, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай на невъзможност на кмета на общината да участва в редовното заседание на Общото събрание на 11.04.2023 г. (или 04.05.2023 г. при липса на кворум), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец. ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност Кметът на общината да присъства на заседанието на 11.04.2023 г. (или 04.05.2023 г. при липса на кворум) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. 2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. На основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2022 г. 3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2023 г. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2023 г., като вноската на държавата е в размер на 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева и 00 ст.). Приема вноските на общините в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношениеРазмер на вноската в лева (2023 г.)
1.Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ35.00 %25000.00
2.Община Велико Търново24.05 %17178.57
3.Община Горна Оряховица12.05 %8607.14
4.Община Елена2.43 %1735.71
5.Община Златарица1.05 %750.00
6.Община Лясковец3.59 %2564.29
7.Община Павликени5.87 %4192.86
8.Община Полски Тръмбеш3.50 %2500.00
9.Община Свищов8.65 %6178.57
10.Община Стражица3.18 %2271.43
11.Община Сухиндол0.63 %450.00

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за одобряване на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г. На основание чл. 33а от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение: Одобрява подробна инвестиционна програма на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г. 5. По т. 5 от дневния ред – Други: При обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/