Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 565 / 27.04.2023 Публикувано на 04.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 72
от заседание на ОбС, проведено на 27.04.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 565   ОТНОСНО: Увеличаване на числеността на доброволно формирование към Община Лясковец за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, определена с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, Решение № 280/05.05.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и във връзка с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец увеличава числеността на доброволно формирование към Община Лясковец за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, определена с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, от 15 на 20 доброволци, съгласно Приложение № 3 към т. 3 от Решение № 280/05.05.2022 г. на Министерски съвет.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/