Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 551 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 551   ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец за изпълнение на дейности по проект: „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от ЕСФ плюс.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за изпълнение на дейности по проект: „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец, съфинансирана от ЕСФ плюс, следните 3 бр. помещения на II–ри етаж – страна юг в общинска административна сграда на ул. „Младост“ № 2 в гр. Лясковец, описана в Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 4/22.01.1997 г., находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1857, в кв. 77 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, както следва: а). Помещение № 1 – работен офис (16.78 кв. м.) Офис – кабинет на проект „Грижа в дома в община Лясковец“, граничещо: - на юг – с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – със санитарни помещения; - на запад – с приемна на общинска служба „Земеделие и гори“ и тераса; - на изток – с фоайе. б). Помещение № 2 – „Фоайе“ (16.68 кв. м.), граничещо: - на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – с коридор, стълбище; - на запад – с помещение № 1; - на изток – с помещение № 3. в.) Помещение № 3 – работен офис (16.78 кв. м.) Офис – кабинет на проект „Грижа в дома в община Лясковец“, граничещо: - на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП; - на север – със склад; - на запад – с помещение № 2 „Фоайе“; - на изток – с Отдел „Местни приходи“ и тераса. Към предоставените помещения ще се ползват общи части, представляващи коридор, стълбище, както и санитарните помещения част от административната сграда. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия като издаде заповед за предоставяне на допълнителните помещения на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец за периода на изпълнение на дейности по проект „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. да бъдат предоставени на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец, съфинансирана от ЕСФ плюс. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/