Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 549 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 549   ОТНОСНО: Одобряване на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 277/14.06.2021 г., Решение № 416/23.06.2022 г. и Решение № 524/26.01.2023 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г., сключено между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. – Приложение № 1. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г. със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. (съгласно Приложение № 1). Приложение: Проект на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Проект на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1 от 21.06.2021 г.