Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 548 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 548   ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/