Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 535 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 535   ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 „Грижа в дома в община Лясковец“.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 „Грижа в дома в Община Лясковец“ – Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.