Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 530 / 15.02.2023 Публикувано на 17.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 67
от заседание на ОбС, проведено на 15.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 530   ОТНОСНО: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в гр. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с молба с вх.№ 51/13.02.2023 г. от Николай Пенев Табаков - Управител на „СМТЛ – ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД и становище с изх.№ 6/13.02.2023 г. от Управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.   При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец разрешава на Управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следните помещения: 1. За Зъботехническа лаборатория с площ 16.12 кв. м; 2. Помощно помещение с площ 15.34 кв. м; 3. Помощно помещение с площ 13.88 кв. м, намиращи се на 1-ви етаж в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в гр. Лясковец, ул. „Капитан Дядо Никола“ № 1, с Николай Пенев Табаков - Управител на „СМТЛ – ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД, при наемна цена, определена съгласно Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество и съобразно становището на Управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/