Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 528 / 15.02.2023 Публикувано на 17.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 67
от заседание на ОбС, проведено на 15.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 528   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2023 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: „ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец“.   На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект: „ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец“, по Мярка М02 на Проект „Красива България” по обявена процедура за набиране на кандидати за 2023 година. 2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на 66 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 250 000 лева. 3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата. 4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2023 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/