Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 527 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 527   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 27.01.2023 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново за срок от 5 години, във връзка с решенията от Общото събрание на съдружниците на дружеството, състояло се на 17.11.2022 г., проведената в Министерство на регионалното развитие и благоустройството конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото конкурса лице. Определяне на възнаграждението на новоизбрания управител, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците избира Илиян Борисов Илиев за управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново за срок от 5 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на дружеството, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на управителя на дружеството да се определя в съответствие с изискванията на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.“ 2. По т. 2 от дневния ред - Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново с избрания управител, във връзка с решението по т. 1, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с избрания управител, във връзка с решението по т. 1.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/