Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 518 / 05.01.2023 Публикувано на 10.01.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 65
от заседание на ОбС, проведено на 05.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 518   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено Общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.25, т.1 и чл.57, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), при условията на чл.139, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 19, ал. 4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 и във връзка с чл.91, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Дава съгласие Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, при условията на извънредно неприсъствено общо събрание по т. 1 от дневния ред - Вземане на решение за одобряване на бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за периода 2022 – 2026 г., във връзка с изискванията на чл. 25, т. 1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, да вземе следното решение: „Общото събрание на съдружниците одобрява разработената от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново бизнес програма за периода 2022 – 2026 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/