Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 487 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 487

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения на Агенция за социално подпомагане - гр. София.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.79 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., във връзка с § 35 и § 36 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и писмо с вх. № ОС-5791/06.11.2018 г. от Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане - гр. София.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец предоставя безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане на 4 (четири) броя помещения, с площ 60,68 кв.м и 3 (три) броя обслужващи помещения с площ 42,75 кв.м, находящи се в общинска административна сграда на ул. „Младост” № 2, в гр. Лясковец, описана в Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 4/22.01.1997 г., находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1857, в кв. 77 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на 4 (четири) броя помещения, с площ 60,68 кв.м и 3 (три) броя обслужващи помещения с площ 42,75 кв.м, находящи се в общинска административна сграда на ул. „Младост” № 2, в гр. Лясковец, попадаща в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1857, в кв. 77 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане - гр. София, за срок от 5 (пет) години.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/