Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 486 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 486

ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.198ж, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и 198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от Закона за водите (ЗВ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия съгласно Протокол от проведени заседания за периода от 22.11.2018 г. до 06.12.2018 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в материални активи, както следва:

а). 2 бр. водомери - водомер волтманов DN 100 мм, монтиран във водомерна шахта, находяща се в с. Драгижево и водомер волтманов DN 100 мм, монтиран в напорен резервоар за с. Козаревец – на стойност 1090,78 лв. без ДДС;
б). Аварийна подмяна на водопровод, заменящ ДМА с инв. № 7020 – АЦ Ø 80 мм частично подменен с PEHD Ø 90 мм, с дължина 270 л.м., по ул. „Янтра”, от недвижим имот с административен № 13 до недвижим имот с административен № 42 на с. Драгижево на стойност 29 837,55 лв. без ДДС;
в). Направа на 21 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) – към имоти по ул. „Янтра” с №№ 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 на с. Драгижево на стойност 10 130,82 лв. без ДДС;
г). Направа на смукателна тръба PEHD Ø 160 мм, с дължина 39 л.м., находящ се от Черпателен резервоар до Помпена станция „Трети подем” в гр. Лясковец на стойност 2 708,33лв. без ДДС.

2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в материални активи, приети с приемо-предавателни протоколи.

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1.

4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/