Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 485 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 485

ОТНОСНО: Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/