Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 484 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 484

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на месец март 2019 г., съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 4 630 лв. и 980 лв. дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на месец март 2019 г., съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/