Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 483 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 483

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница” отговарят на Стратегическа цел II: „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на техническата и зелената инфраструктура за по-добро качество на живот”, приоритет 2.1. „Подобряване на техническата инфраструктура”, специфична цел 2.1.4. „Подобряване на материално-техническата база и внедряване на мерки за енергийната ефективност в публична инфраструктура” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/