Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 482 / 20.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 482

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 362/25.01.2018 г., като числото „1 794 494 лв.” става „1 864 338 лв.” и текстът придобива следната редакция:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 864 338 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 863 067 лв. за:
- 134 300 лв. целева субсидия;
- 333 314 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 74 628 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 35 827 лв. целеви трансфер от МРРБ за общ устройствен план;
- 3 922 лв. целеви трансфер от МОН;
- 2 700 лв. целеви трансфер от ПУДООС.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 001 271 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 272 642 лв., в т.ч. с. Джулюница – сграда кметство 11 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв., улични настилки в Община Лясковец – 251 642 лв., дофинанасиране НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево – 5 000 лв. и дофинанасиране СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец ремонт козирка на покрив – 2 000 лв.

1.3.4. За ремонтно – възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 284 304 лв., предоставени с ПМС № 260/24.11.2017 г.

1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

1.3.6. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-13 § 51-00
било става
1. Рехабилитация на детска площадка
за деца до 3 години и ремонт и
възстановяване на ограда - Детска ясла „Мир“
- гр. Лясковец 41 753 36 725
§ 52-00
1. Подмяна отоплителен котел в ДГ
„Сладкопойна чучулига“ - доставка и
монтаж на нов с пелетна горелка 377 0
2. Щилки - 2 бр. 0 3 012

§ 53-00
1. Проект за АВР на църквата
„Св. Параскева“ с. Козаревец 0 2 393
Всичко: 42 130 42 130

Б). Собствени средства § 52-00
било става
1. Щилки - 2 бр. 3 012 0
2. Община Лясковец - 5 бр. компютри 0 5 405


§ 53-00
1. Проект за АВР на църквата
„Св.Параскева“ с. Козаревец 0 807
2. Проектиране 71 616 68 416
Всичко: 74 628 74 628

В). Трансфери от МОН § 52-00
било става
1. СУ „М. Райкович“ - гр. Лясковец - рутер 0 1 961
2. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница - рутер 0 1 961
Всичко: 0 3 922

Г). Трансфери от ПУДООС § 52-00
било става
1. СУ „М. Райкович“- гр. Лясковец
- мултимедиен проектор 0 600
2. ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница
- пергола 0 2 100
Всичко: 0 2 700

Д). Трансфери от МРРБ § 53-00
било става
1. Община Лясковец
– общ устройствен план 0 35 827
Всичко: 0 35 827

Е). За средства от Европейския съюз § 51-00
било става
1. „Приказки за култура, история и
природа”- ТГС Румъния-България 0 30 577
Всичко: 0 30 577

2. „Мрежа за зелени работни места - насърчаване
на екотуризма и биологичното земеделие, като
иновативни механизми за заетост и устойчиво местно
развитие в селските райони в трансграничната
област Румъния-България” 402 204 399 022
Всичко: 402 204 399 022

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 2. от свое Решение № 362/25.01.2018 г., като текстът придобива следното съдържание:
„2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. – 1 544 250 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. – 1 279 445 лв.“

IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 7. от свое Решение № 362/25.01.2018 г., като текстът придобива следното съдържание:
„7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 200 000 лв., разходи в размер на 200 000 лв. и 16 броя численост на персонала.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/