Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 481 / 20.12.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 481

ОТНОСНО: Одобряване на План - сметка за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ и утвърждаване на такса за „Битови отпадъци“ в населените места на Община Лясковец за 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.66 ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси и съгласието на кметовете на кметствата към Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец одобрява План - сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:
ПЛАН ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ПРИХОДИ - 708 154.78 лв.
І. Приход от такса смет по облог - 830 600.00 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2018 г. - ( - 122 445.22 ) лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 042 319.78 лв. ТБО и соб.приходи
- осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други (чл. 66, ал. 1, т. 1) - 4 800.00 лв. ТБО и соб.приходи

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им,
с изключение на разделното събиране, предварителното
съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци,
попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по Закона за управление на отпадъците
(чл. 66, ал. 1, т. 1) - 603 160 лв. ТБО и соб.приходи

- третиране на битови отпадъци, необхванати в
управлението на масово разпространените отпадъци,
както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения
за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци
(чл. 66, ал. 1, т. 2) - 229 591.78 лв. ТБО и соб.приходи

- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места
и селищните образувания в общината, предназначени за
обществено ползване (чл. 66, ал. 1, т. 3) - 204 768.00 лв. ТБО и соб.приходи

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2019 г. - (-334 165.00) лв.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с § 13, ал. 1 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, промила е върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на юридически лица, за услугите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2019 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.2 от ЗМДТ/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 2.96 1.08 1.21 5.25
с. Джулюница 4.57 1.41 0.77 6.75
с. Козаревец 2.95 1.10 0.70 4.75
с. Добри дял 2.83 1.27 0.40 4.50
с. Драгижево 3.94 1.92 0.64 6.50
с. Мерданя 3.59 2.22 0.94 6.75
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 8.45 3.08 3.47 15.00
Кметство Джулюница 4.87 1.50 0.83 7.20
Кметство Козаревец 4.48 1.66 1.06 7.20
Кметство Добри дял 4.53 2.03 0.64 7.20
Кметство Драгижево 4.36 2.13 0.71 7.20
Кметство Мерданя 3.83 2.37 1.00 7.20

ІІІ. На основание чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лв. за месец
Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец

ІV. Одобрява отчета на План - сметката за 2018 година (съгласно Приложение № 2).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/