Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 480 / 04.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 04.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 480

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на общото събрание на 21.12.2018 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново”.

2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на план за действие при аварии, съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува план за действие при аварии, съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново”.

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за претендиране на неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 10.2, б. „б“, за неточна писмена информация, при представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5, б. „а“ от Договора, да гласува „против” вземане на следното решение:
„Претендиране неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл.10.2, б. „б“, за неточна писмена информация, при представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл.5.5, б. „а“ от Договора”.

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 21.12.2018 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 21.12.2018 г. на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново”.

2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на план за действие при аварии, съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува план за действие при аварии, съгласно чл. 13.1, б. „б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги (Договора), изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново”.

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за претендиране на неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 10.2, б. „б“, за неточна писмена информация, при представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5, б. „а“ от Договора, да гласува „против” вземане на следното решение:
„Претендиране неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл.10.2, б. „б“, за неточна писмена информация, при представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл.5.5, б. „а“ от Договора”.

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/