Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 479 / 04.12.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 04.12.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 479

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец в землището на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели, за стопанската 2018/2019 г., съгласно изготвени служебни разпределения по чл. 37в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землищата на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец.

ІІ. Определя годишна цена за ползване на имоти с начин на трайно ползване (НТП) – „полски път” от ползватели, в чиито масиви попадат, съгласно изготвените служебни разпределения за стопанската 2018/2019 г. за землищата на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища, както следва:

1. за землището на с. Джулюница, общ. Лясковец - 37.00 лв./дка (тридесет и седем лева на декар);
2. за землището на с. Драгижево, общ. Лясковец – 33.00 лв./дка (тридесет и три лева на декар).

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да издаде заповед и да сключи договори за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път”, за стопанската 2018/2019 г. при годишна наемна цена, определена в т. ІІ. от настоящото решение, с ползвателите, в чиито масиви те попадат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/