Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 477 / 22.11.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 477

ОТНОСНО: Определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти в процедура по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 916/22.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, пр. III, чл.4, ал.4, пр. III, чл.31, ал.1, пр. II и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.3, чл.5, чл.7 и чл.35в, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите и в изпълнение на Решение № 440/30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, публикувано в Държавен вестник (бр. 82 от 05.10.2018 г.) и в два национални ежедневника (в. „България днес” - бр. 245 от 15.10.2018 г. и в. „24 часа” – бр. 282 от 15.10.2018 г.).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя допълнителен срок за депозиране на оферти в процедурата по приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап, на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 916/22.06.2012 г. за частна общинска собственост – до 17:00 часа на 14.12.2018 г. в Информационния център в сградата на Община Лясковец - гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1.

2. Минималната конкурсна цена на обекта, определена с Решение № 440/30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, е в размер на 111 600 лв. (сто и единадесет хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС. Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта, определен с Решение № 440/30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, е в размер на 11 160 лв. (единадесет хиляди сто и шестдесет лева)
Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта се внася в срок до 13.12.2018 вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

4. Конкурсната документация за обекта и информационния меморандум като част от нея, утвърдени с Решение № 440/30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, се закупува в Информационния център в сградата на Община Лясковец след заплащане на такса от 200.00 лв. (двеста лева) в срок до 17:00 часа на 13.12.2018 г.
При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност за физически лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице, както и копие от документа за самоличност на представляващия юридическото лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно в оригинал и копие от документа за самоличност на пълномощника. На всички лица, закупили конкурсна документация се издава сертификат за регистрация*.
* Забележка: Съгласно § 1 от Наредбата за търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“ е писмен документ, издаден от органа за приватизация, с който се удостоверява, че участникът в конкурса е закупил конкурсна документация.

5. Лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, могат да отправят искане в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса, в срок не по-късно от 06.12.2018 г. Към искането за разяснения задължително се прилага копие от сертификата за регистрация. Разясненията се изготвят в писмена форма в срок до 5 (пет) работни дни и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

6. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след закупуване на конкурсна документация, получаване на сертификат за регистрация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец.

7. В публично оповестения конкурс на един етап могат да участват всички физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация.
Не се допускат до участие:
- физически и юридически лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява пряко и/или косвено участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество, предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част от конкурсната документация.

8. Публично оповестения конкурс на един етап за приватизацията на обекта по т. 1 ще се извърши на 17.12.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

9. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/