Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 473 / 22.11.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 473

ОТНОСНО: Продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на законно построена върху земята едноетажна постройка-павилион за обществено хранене.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.48, ал.1, ал.3 и ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да се извърши продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща: Имот с кадастрален № 2160, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) І-2160 за обществено обслужване, в кв. 25 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ 746 кв.м, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 34, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1188/27.09.2018 г., на Жанета Илиева Любенова с ЕГН ---------- от гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „----------” № -, вх. - - собственик на законно построената върху земята едноетажна постройка (павилион за обществено хранене), при пазарна цена в размер на 13 756,00 лв. без ДДС (тринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева) или 16 507,20 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и седем лева и двадесет стотинки) с вкл. данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Пазарната цена за закупуване на имота по т. 1 в размер на 16 507,20 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и седем лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС да се заплати от купувача Жанета Илиева Любенова по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN: BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600

3. Купувачът Жанета Илиева Любенова да заплати сумата от 385,17 лв. (триста осемдесет и пет лева и седемнадесет стотинки), представляваща местен данък в размер на 2,8% върху пазарната цена без ДДС, по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN: BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500

4. Купувачът Жанета Илиева Любенова да заплати сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева), представляваща разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка на обекта, в касата на Общината – стая № 19.

5. Купувачът Жанета Илиева Любенова да заплати сумата от 40,00 лв. (четиридесет лева), представляваща такса „Административна услуга”, в Информационния център в Община Лясковец.

6. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец в седемдневен срок от влизане в сила на настоящото решение, да издаде заповед и да сключи договор за продажба на имота по т. 1, с купувача Жанета Илиева Любенова с ЕГН ---------- от гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „------” № -, вх. -.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/