Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 472 / 22.11.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 472

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил - самосвал).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 във връзка с ал.2, ал.6 от Закона за общинската собственост и писмо с вх. № СД-02-5442/23.10.2018 г. от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД гр. Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104055066, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, област Велико Търново, ул. „П. К. Яворов” № 30, представлявано от управителя инж. Димитър Игнатов Владов, върху движима вещ - частна общинска собственост, представляваща товарен автомобил (самосвал), марка (модел) ВМС.F.180SDX, рег. № ВТ 2751 ВК, идентификационен номер: NMC180SDXLK200333, номер на двигателя: В1601050724072, съгласно свидетелство за регистрация на МПС – част І, като всички необходими разходи по поддръжка (такси, данъци, винетки, обслужване и др.) са за сметка на дружеството.

2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движимата вещ по т. 1 с „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за срок от 5 (пет) години.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/