Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 470 / 22.11.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.11.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 470

ОТНОСНО: Поемане на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 500 000 лв., с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Лясковец, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг и в изпълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за поемане на нов дълг от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ, при следните основни параметри:

- Размер на заема - 500 000 лв. (петстотин хиляди лева);
- Вид на заема: краткосрочен;
- Срок на заема: 01. декември 2018 г. – 01. декември 2019 г. (до 12 месеца);
- Цел на заема: за погасяване на съществуващ краткосрочен заем от централния бюджет, отпуснат на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ;
- Лихвени условия: безлихвен заем;
- Обезпечение: приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да изготви и отправи мотивирано предложение до Министъра на финансите за отпускане на безлихвен заем, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/