Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 467 / 25.10.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 467

ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество на служителите в кметствата на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 във връзка чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Определя комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариян Георгиев Паскалев – Секретар на Община Лясковец и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Добромирова Велкова – Ст. експерт „Икономическа политика“ в общинска администрация на Община Лясковец с придобита юридическа правоспособност съгл. Удостоверение за правоспособност № 958/15.09.2017 г., издадено от Министерство на правосъдието.
2. Надежда Дочева Донева – Главен специалист „Човешки ресурси“ в общинска администрация на Община Лясковец.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Диянка Константинова Бобева - Михайлова – Директор на Дирекция „БФПИОГС” на Община Лясковец.

II. Комисията да извършва приемане, съхраняване на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, обработване на данните от тях и унищожаване на информационните носители, въвеждане и обработване на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършване на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите в кметствата на територията на Община Лясковец.

III. Комисията да изготвя доклади за извършените проверки съгласно Закона за противодействие с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/