Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 461 / 25.10.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 461

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП-ПЗ и ПП) за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”, с площ от 3000 кв.м, отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди” и пределно допустими показатели за зона от вида „за ниско жилищно застрояване” (Жм) - плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%; озеленена площ (Позел.) до 60%; интензивност на застрояване (К инт.) до 1,2 и максимална височина до 10 м., включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”, общ. Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/