Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 460 / 25.10.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 460

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране от държавния бюджет през 2019 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Рехабилитация на път VTR2184 (ІV-53002) „Драгижево – Церова кория” – от км 0+053 до км 3+600 на стойност 1 537 782 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

2. Рехабилитация на път VTR1014 (ІV-51419) „Драгижево – Мерданя” – от км 7+300 до км 12+500 на стойност 2 392 614 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

3. Рехабилитация на път VTR2180 (ІV-40044) „Добри дял – Родина” – от км 0+000 до км 6+700 на стойност 3 178 600 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

4. Рехабилитация на път VTR1286 (ІV-40923) „І-4 (Козаревец) - Джулюница – Кесарево” – от км 19+600 до км 28+300 на стойност 4 263 803 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

5. Рехабилитация на път VTR2287 (ІV-40925) „Бреговица – гара Джулюница” – от км 11+400 до км 11+780 на стойност 157 959 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

6. Рехабилитация на път VTR2181 (ІV-51411) „ІІІ-514 (В. Търново - Г.Оряховица - Камен) - Козаревец - І-4 (В. Търново - Антоново)” – от км 0+000 - 8+390 на стойност 41 942 500 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

7. Рехабилитация на път VTR2182 (ІV-51413) „ІІІ-514 (В.Търново - Г. Оряховица - Камен) - Лясковец - ІІ-53 (Поликраище – Г. Оряховица - Елена)” – от км 0+000 - 3+670 на стойност 1 835 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет;

8. Рехабилитация на път VTR1185 „VTR1183 (ІІ 53 - Лясковец - ІІ-53) – местност „Манастир Св. Св. Петър и Павел“ - граница Община В. Търново” – от км 0+000 - 3+670 на стойност 1 850 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

ІІ. Общата стойност на средствата, посочени в т. І възлиза на 57 158 258 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/