Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 457 / 25.10.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 457

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за поемане на общински краткосрочен дълг, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга: до 300 000 лв. (триста хиляди лева);
• Валута на дълга: български лева;
• Вид на дълга: краткосрочен кредит - револвираща линия за оборотни средства за срок от 12 месеца, с опция за подновяване за нов период, поет с договор за общински заем.
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване – чрез собствени бюджетни средства на Община Лясковец.
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други:
- Лихвен процент – основния лихвен процент плюс надбавка, не по-висок от 2,5% от размера на кредита;
- Общо такси за обслужване на кредита – не повече от 0,2% от размера на кредита.
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Лясковец по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и залог върху бюджетните взаимоотношения на Община Лясковец с централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за публичните финанси, представляващи трансфери за местни дейности - обща изравнителна субсидия, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши следното:
- да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, съгласно Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, приета от Общински съвет - Лясковец по чл. 19 от Закона за общинския дълг, която да осигури необходимото финансиране;
- да подпише договор за кредит и договорите за залог, както и
- да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/