Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 453 / 25.10.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 453

ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ въз основа на така представения доклад.

При кворум от от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Одобрява Общ устройствен план на Община Лясковец с включени следните графични и текстови материали:

А). Текстова част:
1. Обяснителна записка Етап Диагноза с приложения;
2. Обяснителна записка Етап Прогноза;
3. Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на Община Лясковец;
4. Доклад за изпълнение на препоръките от Експертния съвет и проведеното обществено обсъждане.

Б). Графична част:
1. Опорен план – М 1:20 000;
2. Опорен план – Собственост – М 1:20 000;
3. Действащи ПУП – М 1:20 000;
4. Окончателен проект – М 1:20 000;
4.1. Детайл град Лясковец – М 1:10 000;
4.2. Детайл село Джулюница – М 1: 10 000;
4.3. Детайл село Козаревец – М 1: 10 000;
4.4. Детайл село Мерданя – М 1: 10 000;
4.5. Детайл село Добри дял – М 1: 10 000;
4.6. Детайл село Драгижево – М 1: 10 000;
5. Инженерно – геоложка карта – М 1:50 000;
6. Пространствена и функционално - йерархична структура на мрежата от населени места – М 1:50 000;
7. Главни и второстепенни оси на урбанизация;
8. Туристически маршрути – М 1:50 000;
9. Недвижими културни ценности – М 1:50 000;
9.1. Детайл град Лясковец – М 1:10 000;
10. Зелена система – М 1:50 000;
11. Транспортно-комуникационна схема М 1:50 000;
12. Електроснабдяване – М 1:50 000;
13. Газоснабдяване – М 1:50 000;
14. Водоснабдяване – М 1: 50 000;
15. Канализация – М 1:50 000;
16. Телекомуникации – М 1:50 000;
17. Схема за превенция на природни бедствия – М 1:50 000;
18. Техническа инфраструктура – обща схема – М 1:50 000;
19. Защитени територии – М 1:50 000.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/