Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 452 / 27.09.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 452

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 428/26.07.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Димитрина Илиева Николова с ЕГН ----------, с адрес: ----------- от друга страна, чрез продажбата на 20/1955 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 573 в кв. 98 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 1955 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1159/20.06.2018 г.

2. Да се сключи договор за продажба на 20/1955 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 573 в кв. 98 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 1955 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1159/20.06.2018 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Димитрина Илиева Николова, в качеството й на купувач, при пазарна цена в размер на 140.00 лв. без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност.

3. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец

4. Местен данък в размер на 3.92 лв., представляващ 2.8 % върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

5. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 90.00 лв., да се заплатят в касата на Общината – стая № 19.

6. Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лв., да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 - т. 6 не се приемат.

7. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 20/1955 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 573 в кв. 98 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 1955 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1159/20.06.2018 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/