Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 451 / 27.09.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 451

ОТНОСНО: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.12 от Закона за автомобилните превози.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 279/20.06.2017 г. минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 0.75 лв. на километър;
- Нощна тарифа – 0.85 лв. на километър.

2. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 279/20.06.2017 г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 1.30 лв. на километър;
- Нощна тарифа – 1.40 лв. на километър.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/