Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 450 / 27.09.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 450

ОТНОСНО: Промяна в местоположението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ от адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.36в, ал.1, т.1, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за промяна на местонахождението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ от адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, като за извършване на дейността по предоставяне на социалната услуга ще се ползват 6 броя помещения на I-ви етаж – страна - север в едноетажна масивна сграда – училище, изградена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за училище в кв. 103 по ПУП на гр.Лясковец, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост (сградата на Начално училище „Никола Козлев”, закрито със Заповед № РД-14-50/22.06.2018г. на Министъра на образованието и науката):

а). помещение № 1 - работен офис (9.57 кв.м), граничещо:
- на север - с помещение № 2;
- на изток – с коридор;
- на юг и на запад - с двор, който е част от УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост.

б). помещение № 2 - зала за индивидуални консултации (56.16 кв.м), граничещо:
- на север и на запад с двор, който е част от УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост;
- на изток - с помещение № 3;
- на юг - помещение № 1.

в). помещение № 3 - зала за индивидуални консултации (53.40 кв.м), граничещо:
- на север с двор, който е част от УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост;
- на изток - с помещение № 4;
- на юг - с коридор;
- на запад - с помещение № 2.

г). помещение № 4 - зала за групови консултации (53.40 кв.м), граничещо:
- на север с двор и санитарни помещения (в отделна пристроена сграда с площ 90 кв.м);
- на изток - със стълбище;
- на юг - с коридор;
- на запад - с помещение № 3.

д). помещение № 6 - работен офис (35.76 кв.м), граничещо:
- на север - със санитарни помещения (в отделна пристроена сграда с площ 90 кв.м);
- на изток - с двор, който е част от УПИ V - за училище;
- на юг - с помещение № 7;
- на запад - със стълбище.

е). едно общо помещение, включващо помещение № 7 (16,29 кв.м) и помещение № 8 (37.35 кв.м), граничещо:
- на север - помещение № 6;
- на изток - с двор, който е част от УПИ V - за училище;
- на юг - стълбище;
- на запад - коридор.
Към предоставените помещения има коридор, стълбище (5,19 кв.м), представляващо подход към санитарни помещения (в отделна пристроена сграда) с площ 90 кв.м, построена в УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост), както и санитарните помещения (в отделна пристроена сграда). Центърът за обществена подкрепа ще ползва вътрешния двор в УПИ V - за училище, както и съответните идеални части от построената сграда.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия като отправи мотивирано предложение до Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново, за промяна на местоположението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/