Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 449 / 27.09.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 449

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на документи BG05M90P001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване” и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише Запис на заповед по образец, без протест и без разноски, без възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика с ЕИК 000695395, с адрес: гр. София, п.к. 1051, ул. „Триадица” № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – Заместник – Министър и Ръководител на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за сумата от 36 014,00 лв. (тридесет и шест хиляди и четиринадесет лева), покриваща пълния размер на искания аванс по Договор № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, с падеж: датата на влизане в сила на акта за верификация по окончателно искане за плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. и място на плащане: гр. София, ул. „Триадица” № 2, Министерство на труда и социалната политика, Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по процедура чрез подбор на документи BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и да ги представи пред Управляващ органа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. - Министерство на труда и социалната политика.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 27.09.2018 г., Протокол № 53, точка трета от дневния ред по доклад № РР-4917/21.09.2018 г., при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/