Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 446 / 13.09.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 13.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 446

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2018/2019 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ бр. 81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 31 от 10 април 2018 г.), регламентиращ броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини, както и въз основа представените предложения от директорите на училищата и детските градини на територията на община Лясковец, както и приложено Становище с изх. № РД 22-2033/08.08.2018 г. от Регионално управление на образованието - Велико Търново за обединено училище - ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и Искане с изх. № 161/03.09.2018 г. от Директора на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница за дофинансиране на маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджет.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, община Лясковец:

- І клас - 1 паралелка с 12 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика.

- ІІ клас - 1 паралелка с 12 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика.

- ІІІ клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика.

- ІV клас - 1 паралелка с 18 ученика.

- V клас - 1 паралелка с 14 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика.

- VІ клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученика.

- VІІ клас - 1 паралелка с 19 ученика.

- VІІІ клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученика.

- ІХ клас - 1 паралелка с 12 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика.

Общ недостиг на ученици – 40 ученика.

Средства за дофинансиране - 20% от размера на съответния стандарт, съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за периода септември - декември 2018 г. – 3 772,93 лв.

Забележка:
Дофинансиране за маломерните паралелки в ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, община Лясковец, за периода 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. ще бъде планувано с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. и новите стандарти за учебната година.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в детските градини на територията на община Лясковец, както следва:

- ДГ „Пчелица”- гр. Лясковец - 14 деца;

- ДГ „Радост” - гр. Лясковец - 14 деца;

- ДГ „Славейче” - гр. Лясковец - 14 деца;

- ДГ „Сладкопойна чучулига”- с. Джулюница - 10 деца;

- ДГ „Детелина” - с. Козаревец - 10 деца;

- ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево - 10 деца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/