Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 439 / 30.08.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 439

ОТНОСНО: Приемане на актуализирани анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост и провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление местна администрация, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, пр. III, чл.4, ал.4, пр. III, чл.31, ал.1, пр. II и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.2, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл.6, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.3, чл.5, чл.7, ал.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите и в изпълнение на Решение 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализирани анализ на правното състояние и приватизационната оценка на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка към гаражи със застроена площ 20 кв.м и сграда със застроена площ 12 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Д в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 917/22.06.2012 г. за частна общинска собственост.

2. Утвърждава информационния меморандум за нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка към гаражи със застроена площ 20 кв.м и сграда със застроена площ 12 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34Д в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 917/22.06.2012 г. за частна общинска собственост.

3. Приватизацията на обекта по т. 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап, съгласно Решение 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец. Публично оповестения конкурс на един етап да се проведе на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10:00 часа, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

4. Определя минимална конкурсна цена на обекта по т. 1 в размер на 79 090,00 лв. (седемдесет и девет хиляди и деветдесет лева) без включен ДДС.
Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

5. Определя депозит за участие в конкурса за приватизация на обекта по т. 1 в размер на 7 909,00 лв. (седем хиляди деветстотин и девет лева).

6. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта да се внася в срок до предпоследния работен ден, предхождащ конкурса, по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

7. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за обекта по т. 1.

8. Конкурсната документация се закупува в Информационния център в сградата на Община Лясковец, след заплащане на такса от 200.00 лв. (двеста лева) в срок до 17:00 часа на предпоследния работен ден преди датата на конкурса.
При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност за физически лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице, както и копие от документа за самоличност на представляващия юридическото лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно в оригинал и копие от документа за самоличност на пълномощника.
На всички лица, закупили конкурсна документация се издава сертификат за регистрация*.
* Забележка: Съгласно § 1 от Наредбата за търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“ е писмен документ, издаден от органа за приватизация, с който се удостоверява, че участникът в конкурса е закупил конкурсна документация.

9. Оглед на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след закупуване на конкурсна документация, получаване на сертификат за регистрация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец.

10. Определя срок за подаване на пликове с оферти – до 17:00 часа на последния работен ден, предхождащ конкурса, в Информационния център в сградата на Община Лясковец - гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1.

11. Лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация могат да отправят искане в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса, в срок не по-късно от 6 (шест) работни дни преди изтичане на срока за закупуване на конкурсна документация. Към искането за разяснения задължително се прилага копие от сертификатът за регистрация.
Разясненията се изготвят в писмена форма в срок до 5 (пет) работни дни и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

12. В конкурса за обекта по т. 1 могат да участват всички физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация.
Не се допускат до участие:
- физически и юридически лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява пряко и/или косвено участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество, предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Не се допускат до участие в конкурса пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част от конкурсната документация.

13. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/