Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 438 / 30.08.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 438

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имоти - публична общинска собственост (язовири) на държавата.

На основание чл.21, ал.2 във връзка чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, пр. последно от Закона за общинската собственост, §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 55 от 03.07.2018 г.) и чл.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 4 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да прехвърли на държавата безвъзмездно имоти - публична общинска собственост, представляващи 12 броя язовири - собственост на Община Лясковец, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение № 1