Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 437 / 30.08.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 437

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2019 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3 вр. с ал.1, т.1, чл.7, ал.4 и чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл.112, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.34, т.1 и чл.36, ал.5 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2019 г., както следва: таблица.

2. Ползването на дървесина в утвърдения в т. 1 Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2019 г., да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Възлага на Кмета на Община - Лясковец да организира и проведе процедура за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост чрез провеждане на търг с тайно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
таблица