Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 435 / 30.08.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 435

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” отговарят на Стратегическа цел III „Устойчиви, качествени и достъпни услуги за подобряване на социалния капитал и развитие на човешките ресурси”, приоритет 3.1 „Развитие на човешкия капитал и насърчаване ученето през целия живот”, специфична цел 3.1.2 „Конкурентноспособно образование и обучение, устойчиви, качествени и достъпни услуги за приобщаващ растеж” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/