Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 434 / 30.08.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 434

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 367/26.02.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 3 от свое Решение № 367/26.02.2018 г., като числото „16 000 лв.“ става „21 000 лв.“, а числото „8 000 лв.“ от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” става „13 000 лв.“ и текстът придобива следната редакция:
„Приема общ бюджет на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2018 г. в размер на 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева), от които 8 000 лв. (осем хиляди лева) от бюджета на Община Лясковец и 13 000 лв. (тринадесет хиляди лева) от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”, като 10% от средствата са за организационно-административно обслужване на фонда. Бюджета на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” ще се разпределя по ред и начин, утвърдени от Общински съвет - Лясковец, съгласно Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” (Приложение № 1).”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/