Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 433 / 30.08.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 433

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.1.2.2. от свое Решение № 362/25.01.2018 г. - Неданъчни приходи по § 40 00 Приходи от продажба на нефинансови активи в размер + 73 258 лв.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.2. от свое Решение № 362/25.01.2018 г. - По разходите в размер на + 73 258 лв., както следва:

„1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на + 2 000 лв., дейност 322 Общообразователни училища § 10 30.
1.2.2. За местни дейности в размер на + 71 258 лв., както следва:
- в дейност 122 Общинска администрация § 10 30 + 8 000 лв.
- в дейност 311 Детски градини § 52 00 – 10 000 лв.
- в дейност 606 , Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа § 10 30 + 51 642 лв.
- в дейност 745 Обредни домове и зали § 10 30 – 10 000 лв.
- в дейност 898 Други дейности по икономиката § 53 00 + 31 616 лв.

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 362/25.01.2018 г., като числото „1 176 102 лв.” става „1 063 418 лв.” и в т. 1.3.3. числото „221 000 лв.“ става „272 642 лв.“, като текстът придобива следната редакция:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 063 418 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 208 928 лв. за:
- 134 300 лв. целева субсидия;
- 74 628 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 854 490 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 272 642 лв., в т.ч. с. Джулюница – сграда кметство 11 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв., улични настилки в Община Лясковец – 251 642 лв., дофинансиране НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево – 5 000 лв. и дофинансиране СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец за ремонт козирка на покрив – 2 000 лв.

1.3.4. За ремонтно-възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 284 304 лв., предоставени с ПМС № 260/24.11.2017 г.

1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-13 § 51-00
било става
1. Ремонт покривна конструкция и изграждане на ново
коминно тяло за отоплителен котел на адм. сграда
Кметство с. Козаревец 12 000 12 150
2. Ремонт фасади сградата на Кметство с. Мерданя 25 000 28 995
3. Ремонт подпорни стени към входна площадка
ДГ „Пчелица“ 13 300 13 048
4. Подмяна парапети на тераси ДГ „Славейче“ 5 000 3 766
5. Ремонт помещения в сградата на ДГ с. Драгижево 5 000 3 634
6. Ремонт помещение пенсионерски клуб с. Добри дял 10 000 6 208
7. Ремонт сервизни помещения в НУ „Н. Козлев“ 12 247 14 162
Всичко: 82 547 81 963

§ 52-00
било става
1. Подмяна отоплителен котел в ДГ „Сладкопойна
Чучулига“ - доставка и монтаж на нов с пелетна горелка 10 000 9 334
2. Моторна косачка с. Драгижево 0 1 250
Всичко: 10 000 10 584

Б). Собствени средства
§ 52-00
било става
1. Подмяна отоплителен котел в
ДГ „Сладкопойна чучулига“ - доставка и
монтаж на нов с пелетна горелка 10 000 0
Всичко: 10 000 0

§ 53-00
било става
2. Проектиране 40 000 71 616
Всичко: 40 000 71 616

В). За средства от Европейския съюз § 51-00
било става
1. „Мрежа за зелени работни места - насърчаване
на екотуризма и биологичното земеделие, като
иновативни механизми за заетост и устойчиво местно
развитие в селските райони в трансграничната
област Румъния-България” 403 092 284 618
Всичко: 403 092 284 618

§ 52-00
било става
1. „Мрежа за зелени работни места - насърчаване
на екотуризма и биологичното земеделие, като
иновативни механизми за заетост и устойчиво местно
развитие в селските райони в трансграничната
област Румъния-България” 0 118 474
Всичко: 0 118 474

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/