Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 432 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 432

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Оставане на училища и Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2018/2019 година.
2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2018 година.
3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2018 г.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2018 година.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: Реконструкция на спортни площадки в СУ „Максим Райкович”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.
2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на детски площадки в детски градини”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.
3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на ОУ „П.Р.Славейков” - с.Джулюница, с цел подобряване на енергийната ефективност по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.
4. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2019 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2018/2019 година.
2. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2019 година - 2021 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 г.
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2018 г.
3. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинска пътна мрежа през 2019 г.
4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2018/2019 г. в община Лясковец.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2019 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2019 година.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2019 г. и План-сметка за необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2018 г.
8. План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2019 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/