Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 431 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 431

ОТНОСНО: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/