Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 428 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 428

ОТНОСНО: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 358/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2018 година - в Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, като включва в нея „Имот - частна общинска собственост, представляващ 20/1955 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-573 в кв. 98 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Козаревец, общ. Лясковец, целия с площ 1955 кв.м“, описан в Акт за частна общинска собственост № 1159/20.06.2018 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/