Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 427 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 427

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия на язовир „Пехчана”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, както и на основание чл.40, ал.2 , т.1, предл. последно, чл.145, ал.2, т.5, чл.146, ал.2 и чл.148 от Закона за концесиите и чл.29 от Договора за предоставяне на концесия от 04.04.2001 г., сключен между Община Лясковец и „Джи Си Ен“ ЕООД, както и във връзка с постъпило предложение с вх. № М-1695/18.07.2018 г. от концесионера „Джи Си Ен“ ЕООД.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява прекратяването по взаимно съгласие на Договора от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия за язовир „Пехчана” в землищата на гр. Лясковец и с. Добри дял, с площ 429,039 дка, подробно описан в Акт за публична общинска собственост № 35/08.06.1998 г., сключен между концедента Община Лясковец и концесионера „Джи Си Ен“ ЕООД, считано от 01.08.2018 г., при следните условия:

1.1. Концедентът Община Лясковец задържа в своя полза представената паричната гаранция за изпълнение на задълженията по сключения договор в размер на 2 000,00 лв.;

1.2. Концесионерът „Джи Си Ен“ ЕООД няма претенции към гаранцията за изпълнение и за обезщетение за направени подобрения в обекта на концесията;

1.3. Концесионерът „Джи Си Ен“ ЕООД си запазва правото да прибере в срок до 31.12.2018 г. придобитите по силата на концесионния договор плодове и приращения, свързани с ползването на водния обект, като се задължава в същия срок да продължи да извършва охранителни и обезопасителни дейности на язовирните съоръжения и охрана на язовира;

1.4. Неплатените в срок концесионни вноски от странна на концесионера „Джи Си Ен“ ЕООД остават дължими, заедно с лихва за закъснението в законния размер, съгласно чл. 21 от Договора от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия за язовир „Пехчана” в землищата на гр. Лясковец и с. Добри дял;

1.5. Страните по договора - Община Лясковец и „Джи Си Ен“ ЕООД нямат други претенции помежду си относно прекратяване на сключения помежду им договор за предоставяне на концесия от 04.04.2001 г.;

1.6. Направените от страните разноски по договора остават за тяхна сметка така, както са направени от тях и същите нямат претенции една към друга, вкл. за обезщетения, пропуснати ползи или други подобни.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви решение (заповед) и споразумение с концесионера „Джи Си Ен“ ЕООД за прекратяване по взаимно съгласие на Договора от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия за язовир „Пехчана” в землищата на гр. Лясковец и с. Добри дял, с площ 429,039 дка, подробно описан в Акт за публична общинска собственост № 35/08.06.1998 г., при условията на т. 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/