Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 426 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 426

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 във вр. чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.5, ал.1, чл.62а, ал.4 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява изработения проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Лясковец, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68, се обособява нов УПИ I - 1326 с ново предназначение ,,за комплексно обществено обслужване”, в смесена централна зона, при нормативи на застрояване за преобладаваща територия от вида ,,комплексно обществено обслужване” (КОО) – максимална височина до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%; интензивност на застрояване (Кинт.) до 2,0; озеленена площ (Позел.) до 40%, като 25% от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност и начин на застрояване „свързан в двата имота“.

2. Общински съвет - Лясковец обявява за частна общинска собственост новообособен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - 1326 с предназначение ,,за комплексно обществено обслужване” в кв.68 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.

Настоящото решение да се обяви по реда на АПК на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията подлежи на обжалване пред Административен съд - Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/