Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 424 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 424

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на Кмета на общината и на Председателя на Общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната (приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) и чл.15, ал.1 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за второто тримесечие на 2018 година, както следва:
- командировка на територията на страната - многократно пътуване до гр. София и еднократно пътуване до гр. Правец - общо 261,42 лв.
- командировка в чужбина – в Румъния - общо 47,92 лв.

II. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - Председател на Общински съвет - Лясковец, за второто тримесечие на 2018 година, както следва:
- командировка на територията на страната – еднократно пътуване до гр. София и еднократно пътуване до гр. Правец - общо 231,42 лв.
- командировка в чужбина – в Румъния - общо 47,92 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/