Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 423 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 423

ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.2 от ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2018 г., както следва:

„№ 8. Иванина Стефанова Анчева - психолог в Център за обществена подкрепа - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/