Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 420 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 420

ОТНОСНО: Одобряване текста на проект за Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица относно предоставянето на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.2, т.1, чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица за съвместно осъществяване на дейности по предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец и Община Стражица за съвместно осъществяване на дейности по предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/